فهرست بستن

مروارید

گردنبند مروارید

مروارید

گردنبند مرواريد را با چه لباسهايى ست كنيم؟
مرواريد از قديم الأيام، ازحدود هزاران سال پيش بعنوان زيورآلات استفاده ميشده است.براساس رنگ مرواريد ميتوان رنگ لباسى كه همگونى دارند انتخاب كرد.
بطور كلى از زيورآلات مرواريد در موقعيتهاى رسمى وغيررسمى استفاده ميشود.
طول گردنبند مرواريد نيز علاوه بر رنگ آن در انتخاب لباس مؤثر است.
گردنبندهاى چوكر يا يقه اى،با لباسهاى دكورته يازيرشانه اى يالباس يقه هفت بلند ست ميشود.
گردنبند پرنسس (طول٤٠-٥٠)سانتى به لباسهاى يقه باز ويابسته ست ميشود.
گردنبندهاى مرواريد (گردنبند مروارید) ندرشته اى ويا بلندبيشترحالت رسمى پيدا ميكنند وبهتراست با لباسهاى رسمى مثل كت و دامن ويا كت وشلواروياپيراهن هاى رسمى استفاده گردند.
سعى كنيد بهنگام استفاده از گردنبندهاى مرواريد (گردنبند مرواريد) از ديگر زيورآلات استفاده نكنيد،زيرااستفاده بتنهايى ازآنهاميتواندظاهرى منحصربفردبه شمابدهد.
گوشواره هاى آويزمرواريدى(گوشواره مروارید)  وياسوزنى شكل با گردنبندهاى چندرشته اى كوتاه يابلند ويا آويز تك قابل ست هستند.
رنگهاى فسفرى لباس وياشبيه به رنگ مرواريد انتخاب مناسبى براى رنگ لباس نيستند زيرا ظاهرشما را پيرتر نشان ميدهند،وبايكديگر همخونى ندارند.
رنگهاى تيره لباس باعث ميشوند رنگ مرواريد شمابيشتر جلوه كند وباعث ميشود تركيب زيبايى خلق شود.
رنگهاى روشن نيز ميتوانند همراه با مرواريدهاى رنگ روشن جذابيت چشمگيرى بشمابدهند.