فهرست بستن

مفهوم انگشت چهارم برای انداختن انگشتر

حلقه نامزدی

مفهوم انگشت چهارم برای انداختن انگشتر

انگشت انگشتری دست چپ با قلب رابطه مستقیم دارد . به خاطر همین است که حلقه ازدواج در این انگشت انداخته می شود . این انگشت همچنین نشان دهنده احساسات  و خلاقیت در فرد است .

انداختن انگشتر در انگشت چهارم دست راست به شما کمک می کند در زندگی خود خوشبین تر باشید.