فهرست بستن

گردنبند طلا

گردنبند طلا

انواع مدلهای گردنبند طلا

1- گردنبند فیکس گردن شما باشد که به آن گردنبند طوقی گویند.
2-گردنبند طلا باید کمی آویزان تر از نمونه یک گردنبند فیکس باشد.
3- گردنبند طلای معمولی که نه فیک گردنبند است و نه خیلی آویزان بلند.
4- گردنبند طلای آویزان بلند
گردنبند طلای طوقی برای گردن های بلند مناسب است ولی برای گردن های کوتا مناسب نیست.
برای گردن های گوتا گردنبند طلای کوتاه ، دوتایی ظریف و یا گردنبند های تک ظریف که کمی هم آویزان باشند بسیار مناسب تر است. حتی برای افرادی که شانه های چاق یا مایل دارند این مدل مناسب تر است.
با لباس های یقه صاف بهتر است گردنبند استفاده نشود و به جای آن از گوشواره بلند با یقه بلند استفاده شود
گردنبند های بلند چند رشته ای برای لباسهای رنگ تیره ، یقه بسته مناسب است.

 

گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا

 

گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا
گردنبند طلا

 

مدال
Search